หนังสือราชการ

การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 41 – 119 คน

การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 41 – 119 คน

ที่ ศธ 04009/ว203 เรื่อง การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากว่า 120 คน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก... ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา โดยให้เพิ่มเติมกรณีการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปกําหนดเป็นตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 41 119 คน ความแจ้งแล้ว นั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ... กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้ว ให้จัดทํา บัญชีควบคุมการใช้ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยระบุหมายเหตุตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เป็นตําแหน่ง เกษียณอายุราชการซึ่งติดเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด และไม่สามารถนําอัตราดังกล่าวไปใช้ได้ รวมถึงให้ระบุจํานวนนักเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวด้วย เพื่อจักได้ตรวจสอบและควบคุมการใช้อัตราตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการต่อไป 

และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 41 - 119 คน

การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 41 - 119 คน

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button