หนังสือราชการ

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/7893 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7893 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งสํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากมีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย กําลังคนภาครัฐ (อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560และ 2561 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี นักเรียนตั้งแต่ 250 คนขึ้นไปและ พ.ศ. 2562 – 2563 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้น ไป) และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ก.ค.ศ ได้กําหนด เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่และสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าว จึงขอชะลอสํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จนกว่าจะเริ่ม ใช้เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ต่อไป

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button