ทุนการศึกษา

ชวนหนูๆ สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

การสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

กติกาการประกวด เด็กนักเรียนทุกประเภท รวมเด็กบ้านเรียน หรือไม่ได้ไปโรงเรียนแต่อายุเทียบเท่า โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 10 ปี) ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุไม่เกิน 13 ปี) และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 16 ปี)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขั้นตอน 1. ผู้สมัครต้อง ลงทะเบียน ผ่าน google form โดยสแกน QR Code
2. ผู้สมัครต้อง เข้าไลน์กลุ่ม ชื่อ “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การป้องกันอุบัติภัยและ
โรคระบาดโควิด-19” (ไลน์กลุ่มนี้มีเรื่อง ความรู้ที่จะใช้ในการสอบ และการทําโครงการ การติวสอบทุกสัปดาห์ และ แจ้งข้อมูลข่าวสารสําคัญ ๆ)

3. ผู้สมัครเรียนรู้ภาคทฤษฎีผ่านหลักสูตรออนไลน์ เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19 และ เรื่องอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้นําไปใช้ในการสอบและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยตนเอง อย่างไรก็ ตาม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวได้ ความรู้สําหรับเด็กมากมายที่ศึกษาได้ มีทั้งแบบที่ได้ประกาศนียบัตรด้วยเช่น

4.การแข่งขันภาคปฏิบัติ โดยผู้สมัครจัดทําคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันโควิด-19 ภายใน ครอบครัว หมดเขตส่งคลิป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564(คุณสมบัติคลิปวิดีโอ
✓ ความยาวคลิป ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
✓ ประเภทคลิป ใช้คนแสดงจริง โดยรูปแบบไฟล์และขนาดคลิป .MP4 resolution VDO มีขนาดไม่เกิน 250
MB width 1280 x height 720 pxl.)

5.นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
✓ นําเสนอรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom application
✓ จองรอบที่จะนําเสนอ (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรอบแก่ผู้สมัครภายหลัง)
• รอบที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.
• รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.
• รอบที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.

6.การสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ผ่านระบบ ZOOM สอบภาคทฤษฎี 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยคําถามเรื่อง วิทยาศาสตร์ อุบัติภัย 20 ข้อ วิทยาศาสตร์โรคระบาด โควิด-19 จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน
• รอบที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.
• รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.
• รอบที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.

รอฟังประกาศผล วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเฟซบุ๊ก NICFD Mahidol และ CSIP.org และเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ทั่วประเทศ

รางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
✓ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร
รางวัลสําหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
✓ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร
รางวัลสําหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
✓ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
✓ เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• เกี่ยวกับการประกวดคลิป นางสาวมาริสา นิ่มกุล โทร 082-321—7211 อีเมล [email protected]
• เกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ คณุ บุศราพร จงเจริญถาวรกุล โทร 089-911-4795 อีเมล [email protected]

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่ http://csip.org/2021/covid.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button