หนังสือคู่มือ

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

– เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Ebook Link  PDF Link
– เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก Ebook Link  PDF Link

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button