หนังสือคู่มือ

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

– เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพEbook Link  PDF Link
– เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาEbook Link  PDF Link
– เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาEbook Link  PDF Link
– เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาEbook Link  PDF Link
– เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกEbook Link  PDF Link

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button