ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจ มานําเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องของการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งว่างที่จะใช้ บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กําลังจะดําเนินการรับสมัครกันในเร็ววันนี้ ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติกําหนดเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ว 23/2563) โดยให้ สพฐ. บริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตามเกณฑ์อัตรากําลังฯ เดิม ไปจนสิ้นปีการศึกษา 2563 และให้บริหารอัตรากําลังตามเกณฑ์อัตรากําลังฯ ใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ต่อมา สพฐ. ได้กําหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยกําหนดให้ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 และกระบวนการสอบแข่งขันฯ จะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกณฑ์อัตรากําลังฯ ใหม่ (ว 23/2563) มีผลใช้บังคับแล้ว แม้ว่าต่อมาจะมีการเลื่อนกําหนดการสอบแข่งขันฯ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID- 19) แต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย จากการสอบแข่งขันครั้งนี้ว่า จะใช้จํานวนตําแหน่งว่าง ที่คํานวณตามเกณฑ์อัตรากําลังฯ เดิม หรือตามเกณฑ์อัตรากําลังฯ ใหม่ (ว 23/2563)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังสําหรับการสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจําปี พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก.ค.ศ. จึงมีมติให้รักซ้อมความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า หาก กศจ. ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจําปี พ.ศ. 2564 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (วันที่รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียน) และการดําเนินการ สอบแข่งขันเสร็จสิ้นหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2564 การบรรจุและแต่ตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก ให้บรรจุและแต่งตั้ง ตามลําดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคํานวณจากเกณฑ์ อัตรากําลังฯ เดิม สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ ตาม ว23/2563 ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th

สํานักงาน ก.ค.ศ. 14 พฤษภาคม 2564

ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

หนังสือ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button