ข่าวสอบบรรจุครู

สพฐ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ภาค ก และ ข เป็น 28-29 ส.ค. 2564

สพฐ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ภาค ก และ ข เป็น 28-29 ส.ค. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางจังหวัด ยังไม่อนุญาตให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก หากดําเนินการสอบอาจมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเลื่อนกําหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และประกาศรายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค จากกําหนดการเดิมที่ส่งพร้อมหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้กําหนดการใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ภาค ก และ ข เป็น 28-29 ส.ค. 2564 สพฐ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ภาค ก และ ข เป็น 28-29 ส.ค. 2564 สพฐ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ภาค ก และ ข เป็น 28-29 ส.ค. 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button