หนังสือราชการอบรมออนไลน์

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถได้ให้ความรู้ หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
ลิ้งก์รับสมัคร https://forms.gle/xxjcoiiYzaeg45Ai8
รายชื่อหลักสูตรและวิทยากร

หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย : นายชวน หลีกภัย (6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม : ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ / นายชินวรณ์บุณยเกียรติ (13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต : ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย : ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined : รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ (27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง : ครู สลา คุณวุฒิ (7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ (10 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย : นางกอบกมล ทบบัณทิต และคณะ (14 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)

Back to top button