ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 3 แนวทาง

แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 3 แนวทาง

1. การออกแบบและการจัดประสบการณ์

1.1  จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก และจัดจำนวนชั่วโมงให้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.1.1 การเรียน On-Hand ครูจัดส่งใบงาน/ใบกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังเด็กผ่านผู้ปกครอง ให้นับจำนวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดผ่านใบงาน/กิจกรรม
1.1.2  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ (On-Air) ออกอากาศผ่าน DLTV เรียนได้ 2  ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางจานดาวเทียม ช่อง 195 – 197 ผ่านช่องทางดิจิทัลทีวี ช่อง 37 – 39 และดาวน์โหลดเอกสาร ใบงาน จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th (DLTV ช่อง 10 – 12) ให้นับจำนวนชั่วโมงเรียนตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV
1.1.3 การเรียนผ่านออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ช่องทางGroup Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและเด็ก รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน/กิจกรรม ให้นับจำนวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด ทั้งนี้ไม่ควรให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกิน 1 ชั่วโมงและต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
1.1.4 การเรียนรูปแบบผสมผสาน ให้นับจำนวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดนอกจากกิจกรรมที่จัดตามข้อ 1-4 ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น ให้เด็กเคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง เล่านิทาน ร้องเพลง  ท่องคำคล้องจอง เป็นต้น

1.2  จัดกิจกรรมประจำวันหลักที่เน้นการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจำวันที่บ้านเด็ก
กำหนดกิจกรรมหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน สำหรับกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นให้ครูกับผู้ปกครองร่วมมือกันหรือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับครูในการวางแผน และ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง อาจให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจในวิถีชีวิตประจำวันที่บ้าน เช่น การออกกำลังกาย การทำงานบ้าน เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.3 งด/ลดการบ้า
การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ครูไม่ควรให้การบ้านเด็ก เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้ปกครอง ซึ่งการทำงานบ้านหรือความรับผิดชอบง่ายๆ ตามวัย ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น การบันทึกการทำความดีของเด็ก การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น การประกอบอาหาร การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

2. การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็กให้ประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง เหมาะสมตามสภาพบริบทโดยให้เชื่อมโยงรูปแบบการเรียนรู้ตามข้อ 1.1 ผู้ปกครองและครูอาจตกลงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
การประเมินตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามสภาพบริบท โดยไม่สร้างความเครียดให้กับเด็กและผู้ปกครอง
เช่นแบบบันทึกความดีง่าย ๆ สำหรับเด็ก

แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 3 แนวทาง แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 3 แนวทาง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ :  แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด)

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button