หนังสือคู่มือ
มาแรง

ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

เป็น แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ที่ พิมพ์อ้างอิงมาจาก  คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เมื่อวันที่  3  กันยายน 2564  เรียกว่าแบบ PA1/ส ซึ่งเป็นแบบข้อตกลง ที่ครู แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา  รายละเอียด ทั้ง 5 แบบ ดังนี้  (รายละเอียดเต็ม ๆ จะอยู่ในคู่มือ )

 1. ไม่มีวิทยฐานะ
 2. ชำนาญการ
 3. ชำนาญพิเศษ
 4. เชี่ยวชาญ
 5. เชี่ยวชาญพิเศษ

โดย ส่วนที่  1  คือ  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

ฯลฯ

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู  (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน  ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และ  การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาและการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้

หมายเหตุ

 1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
 1. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ  คือ

 1. ไม่มีวิทยฐานะ  การปรับประยุกต์

 2. ชำนาญการ  การแก้ไขปัญหา

 3. ชำนาญพิเศษ  การริเริ่ม พัฒนา

 4. เชี่ยวชาญ  การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม

 5. เชี่ยวชาญพิเศษ  การสร้างการเปลี่ยนแปลง

การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ………………………………………………………………………………………………

  1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
   3.1 เชิงปริมาณ
   3.2 เชิงคุณภาพ

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
จะ เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ส่วนแบบประเมิน PA2/ส แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทั้งมีวิทยฐานะและไม่มีวิทยฐานะ แตกต่างกันไป ตามคู่มือ ประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถดาวน์โหลด แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้  โดยคลิกที่ลิ้งก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน เกณฑ์ (PA) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

 

แบบ PA2 บส แบบ PA3 บส ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button