หนังสือคู่มือ

มาแล้ว คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ครู ตาม ว.9/2564

คู่มือประเมินวิทยฐานะครู  ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ( ว9/2564 )เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำคู่มือการประเมิน  ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประกอบด้วย 4 ตอน

ตอนที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูโดยจำแนกออกเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตอนที่ 2
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานคำชี้แจงการจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  คำชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมิน
การพัฒนางานตามข้อตกลง และคำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ตอนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ คำชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

รวมทั้งแบบคำขอ แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินฯ ทั้ง 3 ด้าน  สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงาน ก.ค.ศ  กันยายน 2564

มาแล้ว คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือ ว9/2564 พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button