สาระความรู้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน เปลี่ยนชื่อสกุล จดทะเบียนสมรส เหลือ 1 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน เปลี่ยนชื่อสกุล จดทะเบียนสมรส เหลือ 1 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เหลือ 1 บาท ถึงสิ้นปี 2564 ลดค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19

วานนี้ (17 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน การขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดเหลือ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เหลือฉบับละหนึ่งบาท มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังต่อไปนี้

  1. การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  2. การออกใบแทนใบรับ
  3. การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรส เหลือฉบับละหนึ่งบาท ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียดดังนี้

  1. การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท
  2. การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท
  3. การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เหลือฉบับละหนึ่งบาท ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังต่อไปนี้

  1. การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
  2. การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  3. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านราชกิจจานุเบกษา

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 

การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรส

การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button