หนังสือราชการ

สพฐ.จ้างต่ออีก 1 ปี บุคลากรวิทย์ คณิต โครงการครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2565

สพฐ.จ้างต่ออีก 1 ปี บุคลากรวิทย์ คณิต โครงการครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2565

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง  การดําเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการดําเนินการจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครูลูกจ้างชั่วคราวในโครงการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อลดภาระของครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดําเนินการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มเดิม ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง อีก 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยจะได้รับค่าตอบแทน 15,000  บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อเดือน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดการกระจาย โอกาสในการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน ข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิมปฏิบัติงานโรงเรียนเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(กรณีสอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมด ไม่สรรหาอัตราใหม่ทดแทนและรายงานอัตราส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สพฐ.จ้างต่ออีก 1 ปี บุคลากรวิทย์ คณิต โครงการครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button