หนังสือราชการ

สพฐ. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

สพฐ. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169

บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว 26-2564

รูปแบบคำสั่ง

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่ง ว 26

Back to top button