งานราชการ

สปสช. เปิดรับสมัครพนักงานให้บริการ Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 (ทำงานที่บ้าน) 175 อัตรา

สปสช. เปิดรับสมัครพนักงานให้บริการ Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 (ทำงานที่บ้าน) 175 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานเป็นกะในวัน เวลา ที่สำนักงานกำหนด กะละ 4 ชั่วโมง และต้องปฏิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 1 กะ และปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ หรือตามที่สำนักงานกำหนด
2. รับโทรศัพท์ ตอบปัญหา ให้บริการข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา
3. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
4. ให้บริการเชิงรุกทางโทรศัพท์รองรับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน (ถ้ามี)

คำชี้แจงเพิ่มเติม :
1. ปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home
2. พนักงานต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือเพื่อรับสาย Internet และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พนักงานต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้คล่อง
4. พนักงานต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
4.1 พนักงานต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.2 พนักงานต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ **** ยกเว้นกรณีปฏิบัติงานแบบ Part Time ในกะที่อยู่นอกเวลาราชการ ***
4.3 พนักงานต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.4 พนักงานต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หมายเหตุ :
สำนักงานอาจกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร โดยการจัดอบรมและดำเนินการทดสอบหลังการอบรม หรือทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ไฟล์รับสมัคร : ประกาศ

รับสมัครออนไลน์ที่ : แบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่ง พนักงานให้บริการ Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button