หนังสือคู่มือ

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

โครงการ อย.น้อย เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และเครื่องมือแพทย์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำกระบวนการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดองค์ความรู้  นวัตกรรม เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีขึ้นหลายบทเรียน  แนวทางหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำมาใช้ คือ การให้
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ดำเนินการประเมินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนได้มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย และพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติในอนาคต
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นโดยการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ครูแกนนำอย.น้อย ทั่วประเทศ มีการปรับปรุงเนื้อหาความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมอย.น้อย กับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันและชัดเจนมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เว็บไซต์ : อย.น้อย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button