หนังสือคู่มือ

คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

เอกสารการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา Learning Loss
คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
1. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดที่นี่
2. แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 9 เล่ม คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
  เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมฯ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ พยัญชนะและสระ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำผันวรรณยุกต์ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำควบกล้ำ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีอักษรนำ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวการันต์ ดาวน์โหลดที่นี่
3. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
  เล่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา
  เล่มที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา 
  เล่มที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา 
  เล่มที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา
  เล่มที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา
  เล่มที่ 6 ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button