หนังสือคู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ DPA สำหรับสถานศึกษา ตาม ว9/2565

คู่มือการใช้งานระบบ DPA สำหรับสถานศึกษา ตาม ว9/2565

คู่มือการใช้งานระบบ DPA หรือคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบสถานศึกษา DPA  ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DigitalPerformance Appraisal : DPA) มาใช้ในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผล ข้อมูลการประเมินผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้นเพื่อให้มีระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital PerformanceAppraisal : DPA) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button