ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

สทศ.เปิดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทียบเคียง CEFR ในการสมัครเรียนต่อ สมัครงาน หรือเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพใช้ได้ 2 ปี

สทศ.เปิดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทียบเคียง CEFR ในการสมัครเรียนต่อ สมัครงาน หรือเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพใช้ได้ 2 ปี

EC-W (Test of English Communication in the Workplace) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด* การอ่าน และการเขียน* ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ซึ่งใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ที่แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึง C2 สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งการทดสอบ TEC-W ปัจจุบันวัดในระดับ B1 และ B2

ความน่าเชื่อถือของ TEC-W

สทศ. พัฒนาแบบทดสอบต้นแบบและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 800 คน ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก  และเมื่อนำกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ทดลองใช้เครื่องมือวัด TEC-W ไปทำการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สูงมาก (0.938)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

TEC-W สำหรับใคร

บุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษต่อไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยใช้คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบในการแสดงความสามารถของตนต่อสถานประกอบการ

กำหนดการ

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ

1 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565

ชำระเงิน (เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย)

1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

15 ธันวาคม 2565

การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
รอบบ่าย 14.00 – 15.30 น.

ประกาศผลสอบ

11 มกราคม 2566

 

สทศ.เปิดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทียบเคียง CEFR ในการสมัครเรียนต่อ สมัครงาน หรือเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพใช้ได้ 2 ปี สทศ.เปิดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทียบเคียง CEFR ในการสมัครเรียนต่อ สมัครงาน หรือเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพใช้ได้ 2 ปี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button