ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องลาหรือไม่ ว 1373 /2565

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องลาหรือไม่ ว 1373 /2565

ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา   วันนี้เพจ บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้เผยแพร่ หนังสือตอบข้อหารือของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง หารือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทั่วประเทศ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง : การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ?

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๘๕/๓๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือแนวทางการดําเนินการ เกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ตามประเด็นดังนี้

๑. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ นอกเหนือจากการไปประชุมประจําเดือน จะถือเป็นวันลาและต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นอกเหนือจากการไปประชุมประจําเดือน จะถือเป็นวันลา และต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่า การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ถือเป็นการไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ และหรือไปปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

และหนังสือ สพฐ. แจ้งต่อ ผอ.สพท. ทั่วประเทศว่า เรื่อง แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้มีมติให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึก

ขอเรียนว่า ได้หารือแนวทางการดําเนินการ เกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และ ผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ตามประเด็นดังนี้

๑. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ นอกเหนือจากการไปประชุม ประจําเดือน จะถือเป็นวันลาและต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นอกเหนือจากการไปประชุมประจําเดือน จะถือเป็นวันลา และต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร นั้น

โดยจากข้อหารือดังกล่าวข้างต้น ก.ค.ศ. ได้พิจารณามีมติว่า การที่ข้าราชการครูและบุคลากร การศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ถือเป็น “ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ที่และหรือไปปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หลักของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

ดังนั้น จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ แจ้งบุคลากรเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องลาหรือไม่ ว 1373 /2565

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องลาหรือไม่ ว 1373 /2565

ขอบคุณที่มา : เพจ บวร เทศารินทร์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button