สาระความรู้

การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ?

การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ?

ประเด็นการ ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นั้น หลังจาก rukkroo.com มีการเผยแพร่หนังสือ ก.ค.ศ. และหนังสือ สพฐ. ไว้ที่บทความ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องลาหรือไม่  ข้าราชการครูหลาย ๆ ท่าน ก็เลยเกิดความสงสัยว่าการไปปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยการเป็น ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และกรรมการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทั่วประเทศนั้น เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างไร  ซึ่งไปพบบทความของท่าน ศิริพร กิจเกื้อกูล  เขียนไว้ใน สถานี ก.ค.ศ. และหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ตอนที่ท่านเป็น เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นภาษาอ่านง่ายมากกว่า ระเบียบที่ท่านได้อ้างไว้ในบทความ โดยเขียนให้เข้าใจง่าย ว่า

การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ?

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สถานี ก.ค.ศ. จันทร์นี้ขอเสนอกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หลายคนอาจสงสัยว่ากรณีนี้จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ และอาจเป็นเหตุให้ถูกดำเนินการทางวินัยได้หรือไม่

เรื่องนี้มีแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ โดยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่ม ดำเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการก็ยังคงต้องอยู่ในบังคับของระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้นด้วย ดังนั้น การจัดสวัสดิการของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายเฉพาะ จึงถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการข้าราชการเช่นเดียวกันและย่อมได้รับการสนับสนุนหรือการอำนวยความสะดวกจากส่วนราชการด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการครู แม้ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แต่ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในการดำรงชีพนั่นเอง จึงอยู่ในความหมายของการจัดสวัสดิการข้าราชการ และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ดังนั้น เพื่อนครูท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จึงควรตระหนักไว้เสมอว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีความสำคัญยิ่ง หากท่านปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหาย นั่นย่อมส่งผลต่อหน้าที่ราชการของท่านและอาจเป็นเหตุให้ท่านถูกดำเนินการทางวินัยได้อย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอบคุณที่มา : สถานี ก.ค.ศ. ลิ้งก์ต้นทาง https://otepc.go.th/th/content_page/item/1119-2014-09-15-03-04-32.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button