หนังสือคู่มือ

แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง

แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้
1) แนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
2) แนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
3) แนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
4) แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
5) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน”
6) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” (บริษัทสร้างการดี 4.0)
7) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG”
😎 แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สร้างสำนึกพลเมือง”
9) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต”
10) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ถอดบทเรียน”
11) แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ในการนี้ โครงการโรงเรียนสุจริต ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต https://bit.ly/URS66

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button