หนังสือคู่มือ

คู่มือ DMC 2566 : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566

คู่มือ DMC 2566 : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566

คู่มือ DMC 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน /รับรองข้อมูลการมีตัวตนและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการการกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC) สำหรับโรงเรียน
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สําหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร (GCode)
ส่วนที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง
1. ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2566 ปฏิทินการจัดทำข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566
2. DMC 2566 ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button