หนังสือคู่มือ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารีของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งเป็นคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรม
ลูกเสือ เนตรนารีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งจะช่วยสร้างความถูกต้องและความเชื่อมั่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศในการจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารีเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและแนวทางการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีเพื่อให้การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button