ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ (พร้อมแบบคำร้อง ฯ)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว18/2566 เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.67

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ (พร้อมแบบคำร้อง ฯ)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว18/2566 เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.67

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู ใหม่ 2567 (ว.18/2566 )ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1.
ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ถึง 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
3. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดําเนินการย้ายรอบที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินที่ส่วนราชการกําหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ต่อไปให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีมีตําแหน่งว่างเหลืออยู่จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี นําตําแหน่งว่าง ที่เหลือนั้นไปใช้สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากยังมีตําแหน่งว่างเหลืออยู่อีกและ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาใช้ตําแหน่งว่างดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การรับโอน เป็นต้น และให้ดําเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาที่มีตําแหน่งว่างนั้นมีข้าราชการครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ (พร้อมแบบคำร้อง ฯ)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว18/2566 เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.67

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button