หนังสือคู่มือ

คู่มือการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566

คู่มือการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566

คู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําปี 2566 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาที่ได,รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ กรอบแนวคิดการบริหารงานของกองทุนฯ วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้จ่ายเงิน นิยามศัพท์เฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสําหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร และตัวอย่างเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาฉบับนี้จะช่วยให้โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button