ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก

ซึ่งจากการมารับฟังปัญหาครั้งนี้ ยิ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงนั่งมองปัญหาต่าง ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาว่าครูและนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน” หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU เนื่องจากประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่มาก, ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, ไม่มีไฟฟ้าใช้ และแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของโรงเรียนชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าไม่พอ, อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น, ขาดครุภัณฑ์ในห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการภาษา, ขาดแคลนครู,  รวมทั้งความยากลำบากในการเดินทาง เพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเข้ามาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจากการมารับฟังปัญหาครั้งนี้ ยิ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงนั่งมองปัญหาต่าง ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาว่าครูและนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียน ICU ที่มีปัญหาเรื่องสภาพโครงสร้างพื้นฐาน หากเราต้องการให้ครูสอนหนังสือให้ดี เราก็ต้องมั่นใจว่าความเป็นอยู่ของครูต้องดีด้วย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุดแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือเรื่องค่าตอบแทนของครูผู้สอนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการเดินทางมาสอนหนังสือด้วยความยากลำบาก

นพ.ธีระเกียรติฯ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียน ICU  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มแนวทางโครงการโรงเรียน ICU ไว้ และได้พระราชทานกองทุนเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของครู เราจึงต้องดำเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าวของพระองค์ ซึ่งโครงการโรงเรียน ICU เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงเด็กในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดการคิดจากข้างล่างขึ้นบน ดึงชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Area-Based แต่สิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้เลยหากสภาพพื้นฐานโรงเรียนไม่ดี ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำให้ครูมีความสุขและต้องการสอนหนังสือ และเด็กมีความสุขและต้องการเรียนหนังสือเช่นเดียวกันด้วย

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลกรมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก

นอกจากนี้ จากการไปพบปะพูดคุยกับโรงเรียน ICU ที่ผ่านมาหลายจังหวัด ก็พบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เนื่องจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อทำให้โรงเรียนออกจากห้อง ICU และไม่กลับมาประสบปัญหาแบบเดิมอีก

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
25/2/2560

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button