ข่าวการศึกษา

โครงการพัฒนาครูที่ผูกพันกับการเลื่อนวิทยฐานะ

โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรอบรมครู
1. มีผู้ส่งหลักสูตรอบรมมา 1,600 หลักสูตร ผ่านการกลั่นกรองว่ามีประโยชน์จำนวน 1,451 หลักสูตร โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาแต่ละหลักสูตร ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์
2. การเบิกจ่าย ไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมด อาจเป็นค่าลงทะเบียนอบรมไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ครูตัดสินใจ ในการอบรม ซึ่งจะให้เบิกในอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายของราชการ
3. การขอใช้สิทธิในการอบรมของครู จะมีกระบวนการในการดำเนินงานลงทะเบียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องควบคุม การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมไม่ให้ซ้ำซ้อน และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บางส่วน เช่น 30 % และจะมีระบบควบคุม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งเรื่องของคะแนน และเรื่องของงบประมาณ
5. ช่วงระยะเวลาการอบรมจะ เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2560 จนถึงวันเปิดภาคเรียน

ที่มา : รายงานการประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button