ข่าวการศึกษา

แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ศธ.

ข่าวที่ 66/2561 รมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 426/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

นายพะโยม ชิณวงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สนองต่อนโยบายของรัฐบาล มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงประเด็น สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับทางราชการ

รมว.ศึกษาธิการ จึงได้ลงนามแต่งตั้ง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน เป็นที่ปรึกษา โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน/องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้ข่าวหรือข่าวสาร หรือชี้แจงแถลงข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข่าวและข่าวสารในลักษณะวิชาการ ซึ่งสมควรสร้างความรับรู้และความเข้าใจข่าวของกระทรวงศึกษาธิการแก่ประชาชน สนับสนุน ประสานงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวของโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อหรือเครื่องมือสื่อสารเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ให้ขอคำแนะนำจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามความจำเป็น (รายละเอียดตามคำสั่ง)

ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป

Back to top button