ข่าวสอบบรรจุครู

สถานี ก.ค.ศ. “ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย”

สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้กำหนดหลักสูตรการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะมีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้วย (150 คะแนน) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน) และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาในการสอบและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน ภาค ค และให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งรับสมัครและดำเนินการสอบ ผู้ที่ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบ ภาค ค และผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมีรายชื่อขึ้นบัญชีต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (2) ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 5 ปี หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปีต้องได้รับใบอนุญาตฯ หรือหลักฐานฯ ดังกล่าว ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ใบอนุญาตฯ และหลักฐานที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งทุกกรณี ต้องยังไม่หมดอายุด้วย

กรณีผู้สมัครสอบซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุฯและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยกำหนดให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

สำหรับในปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการเปิดสอบใน 74 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 98 กลุ่มวิชา และได้กำหนดสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 32 กลุ่มวิชา และกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 กลุ่มวิชา ทางด้านภาษาต่างประเทศ ดนตรี และทัศนศิลป์ ซึ่งมีความขาดแคลนซ้ำซาก เปิดสอบแล้วไม่มีผู้มาสอบ หรือมาสอบแล้วแต่ไม่มีผู้สอบได้ และเป็นความขาดแคลนรายจังหวัดมิใช่การขาดแคลนในภาพรวม สำหรับปฏิทินการสอบให้ติดตามจากประกาศของ สพฐ. ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้บรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้มีอัตรากำลังทดแทนการเกษียณอายุราชการและมิให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button