เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตำบลหนองสะเดา
ชื่อผู้รายงาน : นันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์
ปีที่ศึกษา : 2561

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดต าบลหนองสะเดา
ให้มีประสิทธิภาพ80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตำบลหนองสะเดา

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ต าบลหนองสะเดา ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดอนไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 21คน

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่

1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตำบลหนองสะเดา

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ต าบลหนองสะเดา และ

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชุด ต าบลหนองสะเดา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X)ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร t-test for dependent sample

สรุปผล
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตำบลหนองสะเดา มีประสิทธิภาพ 89.29/82.14
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด ตำบลหนองสะเดา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชุด ตำบลหนองสะเดาอยู่ในระดับมากที่สุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  เอกสารตัวอย่างผลงาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button