ข่าวชาวบ้าน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.2562

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ไฟล์ประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/E/137/T_0001.PDF

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button