ข่าวการศึกษา

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณายกร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. …

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้พิจารณายกร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. … โดยมีหลักการในการพิจารณา คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

          1) การกำหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร 4 ปี ต้องมีการกำหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเน้นการสื่อสารไปถึงสถาบันอุดมศึกษาว่าจุดยืนของคุรุสภาต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู ฐานสมรรถนะ โดยเน้นกระบวนการร่วมพัฒนาไปกับสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          2) การรับรองปริญญาของคุรุสภา เดิมมีการพิจารณาโดยยึดมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ให้ตัดคำว่า “มาตรฐาน” ออก เนื่องจากจะทำให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามที่คุรุสภากำหนดอย่างเป็นแบบแผนเดียวกัน ขาดความแตกต่างในแต่ละหลักสูตร

          3) การรับรองปริญญาของคุรุสภา ควรเน้นการประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็น “Competency Based” โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้กับสถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการติดตามการดำเนินงาน

          4) การรับรองปริญญาต้องให้ความสำคัญกับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการในการรับรอง การรายงานของหน่วยผลิต และกระบวนการติดตามประเมิน และจะต้องเป็นการรับรองโดยขอให้สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้น

          5) เกณฑ์การรับรองปริญญาไม่ควรลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากแนวปฏิบัติอาจมีความล้าสมัย และทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา

          6) การรับรองปริญญาของคุรุสภา ควรลดการประเมินในเรื่องของเอกสารและพัฒนาให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เคยดำเนินการมา เนื่องจากคุณภาพบัณฑิตครูที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม ดังนั้น เกณฑ์การรับรองปริญญา ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เกณฑ์ที่เป็นโครงสร้างมาตรฐานบังคับเพื่อให้เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค และเกณฑ์ที่กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน

          7)  ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน มีการปลูกฝังผู้เรียนให้ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์

          8) การรับรองปริญญาไม่ควรเป็นรูปแบบการตรวจสอบตามรายการที่กำหนด แต่ตรวจสอบจากสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการว่าสามารถตอบโจทย์ที่คุรุสภากำหนด เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีจุดเด่นของตัวเองในการผลิตบัณฑิต

          9) การรับรองปริญญา ต้องไม่ซ้ำซ้อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา

          10) การรับรองปริญญาให้เน้นสิ่งที่เป็น KSF (Key Success Factor) หรือ Critical point เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เกิดการพัฒนา และส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่ประเมินและติดตาม

          11) การดำเนินงานรับรองปริญญาทางการศึกษา ยึดหลักการในการทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง ดังนั้น จึงต้องมีการรับรองปริญญาตามหลักกฎหมายดังกล่าว และผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง 2) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เดิม ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เดิม 4) กำหนดเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญ 5) แก้ปัญหาการดำเนินงานเดิม และ 6) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

          12) การดำเนินงานรับรองปริญญาควรให้ความสำคัญกับกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิต/นักศึกษาได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับการออกไปปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต

          ทั้งนี้ การพิจารณายกร่างประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. … อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและมติของคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติต่อไป

ที่มา : ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button