ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศผลการประเมิน ” สถานศึกษาพอเพียง ” ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจําปี ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืน ตลอดไป และได้เริ่มดําเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้ดําเนินการประเมินผลสถานศึกษาที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๘๒๐ แห่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๑ แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๒๒ แห่ง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน ๑ แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน ๒๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๘๗๒ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อ : ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button