เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

ผู้วิจัย                นางสุนิตย์  มณีวัฒนา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง   และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  9  เล่ม รวมจำนวน 18 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าชนิด  3  ระดับ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.81/88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.7111 หรือคิดเป็นร้อยละ  71.11
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับมาก
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียนไปแล้ว  2  สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  วัดได้ ชั่งเป็น เก่งตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  จึงเห็นสมควรนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกวิธีหนึ่ง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button