ข่าวการศึกษา

แถลงการ ส.บ.มท. เกี่ยวกับกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการใน กศจ. เป็นการกระทำที่ต้องทบทวนว่าผิดกฎหมายหรือไม่

แถลงการณ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เคยให้นโยบายและ คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีความจริงใจในการแก้ปัญหา การศึกษาของชาติบ้านเมืองนั้นถือว่าเป็นความหวังของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาและผู้ที่ห่วงใยใน คุณภาพการศึกษาของชาติแต่จากการที่ได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ครบทุกจังหวัดแล้วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม2562 นั้นสมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคาสั่งดังกล่าวดังนี้กล่าวคือ ก่อนหน้า นี้เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2562 ส่วนราชการต่างๆเช่นสานักงาน ก.ค.ศ./สพฐ/สช ฯลฯ ต่าง

ก็ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่ กศจ. ในฐานะผู้แทนส่วนราชการนั้นๆให้ทำหน้าที่ กศจ. ในทุก จังหวัดไว้แล้วรอเพียงให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอชื่อดังกล่าวได้ทาเป็นหนังสือลงนามโดย หัวหน้าส่วนราชการและได้มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆทั่วไปโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน61 คน อดีตผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.อีกหลายคน รวมถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกหลายคน

บุคคลเหล่านี้ล้วนมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทาหน้าที่เป็น กศจ. เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาและการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษามาโดยตลอดแต่เมื่อมีการ ลงนามประกาศแต่งตั้งกลับมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยตัดรายชื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตัดรายชื่ออดีตผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. ตัดรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ด้านการศึกษาออกไปเกือบหมด  แล้วไปแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรครัฐบาลแล้วสอบตกให้มาบริหารการศึกษา ไปแต่งตั้งบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ให้มาบริหารการศึกษา ไปแต่งตั้งพ่อค้าให้มาบริหารการศึกษา ไปแต่งตั้งผู้ประกอบกิจการคาร์แคร์ให้มาบริหารการศึกษา

นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งว่าบางจังหวัดก็มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มิ ได้มาจากการเสนอชื่อจากจังหวัดซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องทบทวนว่าผิดกฎหมายหรือไม่จึงมีคำถาม ที่ รมว.ศธ ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่า

1. ที่ รมว.ศธ. ประกาศตลอดเวลาว่าจะยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาของ ประเทศนั้นท่านยังคงยึดหลักการนี้หรือไม่
2. การที่กฎหมายกาหนดให้มีผู้แทนส่วนราชการไปทาหน้าที่ กศจ. ทุกจังหวัดนั้นก็ด้วย เหตุผลว่าต้องการให้ส่วนราชการได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการนั้นๆไปปฏิบัติหน้าที่ใน กศจ. เช่นผู้แทนจากสานักงาน ก.ค.ศ. ก็มุ่งหวังให้ส่งผู้แทนที่มี ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายกฎระเบียบ หรือผู้แทนจาก สพฐ. ก็มุ่งหวังให้ส่งผู้แทนที่มี ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดการประเมินผล ผู้แทนจากสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็มุ่งหวังให้มีการส่งบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาของเอกชนไปบูรณาการกับการจัดการศึกษาของรัฐเป็นต้น แต่การลงนามแต่งตั้ง ตัวแทนของส่วนราชการไปเป็น กศจ. ในจังหวัดต่างๆมีข้อน่าสังเกตดังนี้
2.1 ผู้ที่สานักงานก.ค.ศ. เสนอชื่อและได้รับแต่งตั้งเป็น กศจ. พังงาคือหัวหน้าอุทยานอ่าว พังงาและนามสกุลเดียวกับนักการเมืองของจังหวัดพังงา
2.2 ผู้ที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.สุโขทัยคือผู้ที่เป็น เจ้าของร้านคาร์แคร์
2.3 ผู้ที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.สุรินทร์ที่จังหวัด สุรินทร์ คือสมาชิก อบจ.สุรินทร์
2.4 ผู้ที่ส่วนราชการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.ร้อยเอ็ดมีสองรายและเป็นพี่ น้องกัน
2.5 ผู้ที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ. อุบลราชธานีเป็น สมาชิก อบจ.อุบลราชธานี
2.6 ผู้ที่ สพฐ. เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.ยโสธร คือรองนายก อบจ.ยโสธร 2.7 ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.ยโสธรคือผู้สมัครส.ส.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
2.8 ผู้ที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.มหาสารคามคือผู้ที่เป็นสมาชิก อบจ.มหาสารคาม
2.9 ผู้ที่ สพฐ. เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.พิจิตรคืออาจารย์มหาวิทยาลัย 2.10 ผู้ที่ สพฐ. เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.เชียงใหม่คือรองประธานสภาอบต. แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
2.11 ผู้ที่ สพฐ.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.สงขลาคือ ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา
2.12ผู้ที่ สพฐ. เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.สตูลคือ ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล
2.13 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.มหาสารคามคือหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
2.14 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กศจ.สุรินทร์และ กศจ.บุรีรัมย์ เป็นบุคคลที่มีชื่อและ นามสกุลเดียวกัน
2.15 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.กระบี่คือ อดีตรองอธิการสถาบันพลศึกษา
2.16 ผู้ที่สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็นกศจ.กาแพงเพชรคือผู้ประกอบอาชีพพยาบาล
2.17 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งต้ังเป็น กศจ.จันทบุรี คืออุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
2.18 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.ชัยภูมิคือ ผู้พิพากษาสมทบ
2.19 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.นครพนม คือ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2.20 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.นครศรีธรรมราช คือ สมาชิก อบต.ท่า ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมมราช
2.21 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.นนทบุรี คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทนายความ
2.22 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.เพชรบุรี คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทนายความ
2.23 ผู้ที่สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็นกศจ.มหาสารคามคืออดีตผู้สมัครส.ส. พรรคพลังประชารัฐ
2.24 ผู้ที่สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็นกศจ.ยโสธรคืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
2.25 ผู้ที่สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็นกศจ.ระยองคือกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
2.26 ผู้ที่สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็นกศจ.ลพบุรีคือสมาชิกสภาเทศบาลเขาพระงาม
2.27 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.หนองบัวลาภู สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
2.28 ผู้ที่ สช.เสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเป็น กศจ.อุตรดิตถ์ คือภรรยานายอาเภอ 2.29 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กศจ.เลย และ กศจ.หนองบัวลาภู เป็นพี่น้องกัน
3. การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนส่วนราชการให้ไปทาหน้าที่ กศจ. ต่างๆทั้งๆที่รายชื่อเดิมล้วน แล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ไปเป็นบุคคล อื่นที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษาเลยนั้น รมว.ศธ. ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เดิมนั้นมีความบกพร่องอย่างไร มีความด้อยทางการจัดการศึกษาอย่างไร และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกนั้นมีอะไรที่ดีกว่าทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือไม่ สมาคมฯเคารพในความรู้ความสามารถของบุคคลวิชาชีพอื่นแต่การแต่งตั้งควรมาจาก ช่องทางผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ใช่ช่องทางจากส่วนราชการ

การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดและในเขตพื้นที่นั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติจึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาไม่ใช่เรื่องของ นโยบายที่จะเอาพ่อค้าหรือนักธุรกิจนักการเมืองหรือบุคคลทั่วไปมาบริหารก็ได้

4.รมว.ศธ. รู้หรือทราบมาก่อนหรือไม่ว่าส่วนราชการต่างๆมีรายชื่ออยู่เดิมแล้วที่จะเสนอ ให้ รมว.ศธ. ลงนามแต่งตั้ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในภายหลัง ถ้าไม่รู้มาก่อนก็แสดงว่าเกิด พฤติกรรมการ “ยัดไส้” แต่ถ้ารู้มาก่อนและ รมว.ศธ. เห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอมาใหม่ก็ต้อง อธิบายให้ได้ว่าเปลี่ยนทาไมยึดหลักธรรมาภิบาลในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

5 ส่วนราชการกระทรวงอื่นๆที่มีที่ตั้งหน่วยงานในแต่ละจังหวัดนั้นมีการบริหารจัดการใน เรื่องของภาระงานและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดนั้นอย่างไรเช่นตารวจ/สรรพากร/ สรรพสามิต/ประมง/แรงงาน/อุตสาหกรรมหรือแม้แต่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเองนั้น ต้องให้บุคคลากรอาชีพอื่นมาบริหารจัดการหรือไม่ แล้วทาไมข้าราชการครูจึงต้องถูกบริหารจัดการ ด้วยบุคคลากรที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา ขณะนี้ทราบว่าบรรดาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้แทนส่วนราชการใน กศจ. ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็น กศจ.ทั้งหมดเพื่อเป็นการส่งสัญญาณ ให้ผู้มีอานาจในกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบว่าหลักธรรมาภิบาลกาลังถูกละเลย นอกจากนี้หาก รมว.ศธ. ไม่ตอบคาถามเหล่านี้หรือไม่อธิบายสังคมให้เข้าใจก็คงยากที่จะทาให้สังคมเชื่อถือได้ว่ามี การบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
จึงแถลงมาเพื่อแจ้งให้สังคมทราบว่าการดำเนินการเช่นนี้เป็นการดาเนินการที่ขาดหลัก ธรรมาภิบาล หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจเกิดเหตุการณ์ Shut down การบริหารงานบุคคลระดับ จังหวัดทั้งประเทศ และจะเกิดความแตกแยกอย่างมากมายในวงการศึกษาไทย

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 15 ตุลาคม 2562

Back to top button