อบรมออนไลน์
มาแรง

อบรมออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร 6 ชั่วโมง หลักสูตร “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

อบรมออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร 6 ชั่วโมง หลักสูตร “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

วัตถุประสงค์การ อบรมออนไลน์

1. เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. เพื่อให้ครูและผู้สนใจสามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และคำอธิบายรายวิชาได้

ขั้นตอนการเข้ารับการอบรม

1. ศึกษาบทเรียนที่ 1-3 และกรุณากดติดตามช่อง Youtube

2. ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (กรุณากรอกข้อมูลตนเองให้ถูกต้อง)

3. ชมรมจะดำเนินการตรวจข้อสอบ ถ้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะส่งใบเกียรติบัตรให้ทาง E-mail

(ผู้ไม่มีรายชื่อแปลว่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ทำแบบทดสอบซ่อมใหม่อีกครั้ง)

อบรมได้ที่ : https://sites.google.com/msu.ac.th/curriculum-researcher

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ตอน กรุณาทำให้ครบทุกข้อและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่ง
ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบเขียนตอน จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 5 ข้อ

* ผู้เข้าอบรมที่จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร 6 ชั่วโมง หลักสูตร "พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา"

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button