เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สาระทัศนศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย            นางสาวศรัญญา  พานุราช
ตำแหน่งครู     ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์         2562

บทคัดย่อ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก

ทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน  16  คน  คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน  ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562  ระยะเวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช  2551  จำนวน  8  ชุดที่มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.33/81.67  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  จำนวน  10   แผน  ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78

แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  8  ฉบับฉบับละ  10  ข้อ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ   ที่มีค่าความยากง่าย (P)  อยู่ระหว่าง  0.46-0.77   อำนาจจำแนก  ( B )  ตั้งแต่  0.41 ถึง  0.74  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  ( rcc)  ทั้งฉบับเท่ากับ  0.95  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ  0.67  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)  ผลการศึกษา  ปรากฏผล  ดังนี้

  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เท่ากับ  82.28/83.13
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทัศนธาตุพื้นฐานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  1.       ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ชุดที่  1  มีค่าเท่ากับ 0.7812 ชุดที่  2  มีค่าเท่ากับ 0.7900  และชุดที่  3  มีค่าเท่ากับ 0.7128   ชุดที่  4  มีค่าเท่ากับ 0.7692 ชุดที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.7238  และชุดที่  6  มีค่าเท่ากับ 0.7619  1  ชุดที่  7  มีค่าเท่ากับ 0.7314 และชุดที่  8  มีค่าเท่ากับ 0.8627  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกชุด
  1.     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.73  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.31   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงระดับมากที่สุดในทางบวกทุกข้อ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button