ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.ออกหนังสือเตือนการเปิดเรียน Onsite เต็มรูปแบบ 100 % ต้องได้รับอนุญาตจาก ศบค. เท่านั้น

เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการตาม มาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กําหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการภายใต้ มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทําการเปิดเรียนแบบ On-site 100 % ซึ่งไม่เป็นไป ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19 (ศบค.) และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการตามมาตรการจนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

ด่วนที่สุด สพฐ.ออกหนังสือเตือนการเปิดเรียน Onsite เต็มรูปแบบ 100 % ต้องได้รับอนุญาตจาก ศบค. เท่านั้น

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button