การเรียนการสอน

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ)

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ)

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ)

ที่มา : สทศ.สพฐ.

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพฯ มีมติให้ลดการสอบ
ลดความซ้ าซ้อน และให้มีการบูรณาการร่วมกันบางตอนของการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักทดสอบทางก ารศึกษ าพิจ ารณาแล้ว จึงด าเนินการปรับลดจ านวนตอน
ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียง จากเดิมที่มี3 ตอน คือ การอ่านค า การอ่าน
ประโยค และการอ่านข้อความ ให้เหลือ 2 ตอน คือ การอ่านค า และการอ่านข้อความ
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประเมินการอ่านออกเสียงประโยคและข้อความให้อยู่ในตอน
เดียวกัน รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การอ่านค า จ านวน 20 ค า คะแนน 20 คะแนน
ตอนที่ 2 การอ่านข้อความ 1 ข้อความ ประกอบด้วย ประโยค 10 ประโยค และมีค า
ทั้งหมด 60 – 70 ค า คะแนน 30 คะแนน
รวม 2 ตอน คะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มเท่าเดิม ดังโครงสร้างที่แนบ
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button