ข่าวการศึกษา

สพฐ.จัดสรรงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ

6. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button