ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ Work From Home มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ Work From Home มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25

วันนี้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น  และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน  และควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ  บิเดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้สถานศึกษาในเขต ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที ๔ มกราคม  ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายซื่อจังหวัดแนบท้าย 

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและ  ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวัน  ทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดทั้ง ๒๘ จังหวัดดังกล่าว ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานที่  ทำงานในเขต ๒๘ จังหวัดดังกล่าว มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและ  ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรทั้งหมด  โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาขนเป็นสำคัญ 

ข้อ ๒ กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่ในเขต ๒๘ จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทาง  ไปปฏิบัติราชการทั้งปกติและกรณีเฉพาะนอกเขต ๒๘ จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสั่งให้บุคลากรนั้น  ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามแนวทางในข้อ ๑   กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขต ๒๘ จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทางไป  ปฏิบัติราชการทั้งกรณีปกติและกรณีเฉพาะในเขต ๒๘ จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ขัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้  บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัยรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม,ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ ในระหว่างที1กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้มาทำงาน ณ สถานที่ทำงาน  ไม1เกินร้อยละ ๒๕ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษา  ต้องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที’กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบ  ทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชื้นเรียน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  

(นายสุภัทร จำปาทอง) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ Work From Home มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ Work From Home มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button