ข่าวการศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ – 31 มกราคม 2564 พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ กำรเรียนผ่ำน DLTV โดย ผ่ำนสัญญำณระบบดำวเทียม (Satellite) และผ่านช่องทางการเรียนรู้
เว็ปไซต์ และ Application ของ
มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สนับสนุนเนื้อหา สาระการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สําหรับการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ให้ใช้การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Meet, MS Teams, ZOOM, WebexMeet, Hangouts หรือ เครื่องมืออื่นๆ ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต (ONLINE) ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม   อ่านรายละเอียดจากสไลด์ด้านล่าง  หรือสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องไปอ่านชัดๆได้เลยจ้า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button