ข่าวการศึกษา

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  2564

สาร นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปี 2564  วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทุกวันเสาร์ที่สองแห่งศักราชใหม่ รัฐบาลกําหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพราะตระหนักว่าเด็ก ๆ วันนี้คือพลเมืองที่จะ เติบโตและร่วมพัฒนาชาติไทยของเราสืบต่อจากผู้ใหญ่ ซึ่งในอนาคตจะทําให้ชาติไทยเจริญก้าวหน้าด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แม้วันนี้ เด็กและเยาวชนจะสนุกรื่นรมย์ในกิจกรรมหลากหลายในวันสําคัญของตนเอง แต่ขอให้ตั้งเป้าหมายถึงอนาคตตั้งแต่บัดนี้

วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มีเจตจํานงแสดงงานตามภารกิจ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ เป็นเบื้องต้น ซึ่งนอกจากการบันเทิง ย่อมเป็นโอกาสในการรับรู้วิทยาการ เพื่อเป็นพื้นฐานการมองอนาคตของตนได้ส่วนหนึ่ง เป็นที่น่ายินดีอีกประการหนึ่งว่า เด็กและเยาวชนไทยปัจจุบันมีความใฝ่รู้ แสวงหา และหมั่นฝึกฝน อันแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้รู้จักวางแผน และสร้างทิศทางนําชีวิตสู่วิถีการพัฒนา ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อชาติในอนาคตต่อไป

ผมขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ร่วมกันน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการน้อมนํา ไปปฏิบัติด้วยความจงรักภักดี และมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีตามหน้าที่ มีความขยัน อดทน กตัญญ และเสียสละ มีจิตสาธารณะ เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต คิดอย่างสร้างสรรค์ และขอให้วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เป็นปีที่เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสุข ความเจริญ และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นเด็กไทยที่มีอนาคตสดใส

จึงขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กและเยาวชนเคารพนับถือ รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลรักษาเด็กและเยาวชนไทยให้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมด้วยกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ความดีแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button