ข่าวการศึกษา

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดสมัครคัดเลือก รร.เพื่อรับสนับสนุน ก่อสร้างโรงอาหารใหม่ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,200,000 บาท

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดสมัครคัดเลือก รร.เพื่อรับสนับสนุน ก่อสร้างโรงอาหารใหม่ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,200,000 บาท

ความเป็นมา: สืบเนื่องจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมูลนิธิฯ และ สพฐ. โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนจำนวน 50 แห่ง และ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระยะที่ 2 โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 80 ล้านบาท ให้กับโรงเรียน 80 แห่ง

ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึง พ.ศ.2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในประเทศไทย จำนวน 130 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมกว่า 30,000 คน ได้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในการนั่งรับประทานอาหาร และพัฒนาต่อยอดโครงการในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ ด้วยการจัดฝึกอบรมโภชนาการเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับนักเรียน ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อต่อยอดโภชนาการที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด สพฐ.

จึงได้ดำเนินโครงการต่อเป็น ระยะที่ 3 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2564 จนถึง พ.ศ.2568 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร และสนับสนุนองค์ความรู้ และสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ให้กับโรงเรียน 50 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนองค์ความรู้ และสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสภายใต้ สังกัด สพฐ. เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียนไทยด้วยการจัดการโภชนาการที่ดีในโรงเรียนและสร้างความยั่งยืนต่อไป

2. รูปแบบการดำเนินงาน : แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรมหลัก อันได้แก่
1) การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ
2) การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ด้วยการจัดอบรม การติดตามผล การจัดอบรมสำหรับโรงเรียนต้นแบบ และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
3) การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ด้วยการจัดทำสื่อเรียนรู้ออนไลน์ หนังสือโภชนาการ หนังสือตำรับอาหาร และกิจกรรมสำหรับตัวแทนเขตพื้นที่

3. งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการฯรวมทั้งสิ้น 130,000,000. บาท แบ่งเป็นดังนี้
> งบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000,000. บาท (สนับสนุนปีละ 22 ล้านบาท / 10 โรงเรียน)
> การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000. บาท
> สื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000. บาท

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1) เด็กนักเรียนไทย พร้อมครูและบุคลากรในโรงเรียน มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร และนั่งรับประทานอาหาร จากการได้รับ “โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ”
2) ครู และบุคลากร ผู้ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หรือปรับใช้กับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ และส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
3) โรงเรียนที่ผ่านการอบรมโรงเรียนต้นแบบ สามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดขยายความรู้ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายและเขตได้
4) นักเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
5) เขตพื้นที่การศึกษามีสื่อและเครื่องมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน และสามารถนำสื่อและเครื่องมือดังกล่าวไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับโรงเรียนภายใต้สังกัดของตนเองได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดสมัครคัดเลือก รร.เพื่อรับสนับสนุน ก่อสร้างโรงอาหารใหม่ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,200,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button