ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.17/2564)

แนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง
1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ,
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ได้มีหนังสือหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ ยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 3 มาก่อน จะสามารถยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลา เปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้หรือไม่ นั้น

ก.คศ. พิจารณาแล้วมีมติกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติในการยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ให้สามารถ

ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ดูหนังสือราชการประกอบ

แนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.17/2564) แนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.17/2564)

ลองดูช่องครูสายบัว เกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button