ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ฯ ฉบับที่ 34

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ฯ ฉบับที่ 34

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20149 (โควิด-14) (ศบค.) ได้ออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 34) กําหนดให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ประกอบ กับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 34) จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 และออกหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button