ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานศึกษา ให้กำหนดวัน เวลา ทำงานของบุคลากรตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานศึกษา ให้กำหนดวัน เวลา ทำงานของบุคลากรตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 18)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 17) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้นเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ศาสนาหรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 17) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในส่วนของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. หน่วยงานในสังกัดที่มิใช่สถานศึกษา ให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรที่ไม่ระบุในข้อ 2 โดยจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มกราคม 2565 โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักเรียน ทั้งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานและให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดในแต่ละจังหวัด
2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับบริหารสูง ระดับบริหารต้น ระดับอำนวยการสูง และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไปให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ
3. ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)
4. หน่วยงานสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักเรียน

5. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด
6. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)อย่างเคร่งครัด
7. พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565

สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานศึกษา ให้กำหนดวัน เวลา ทำงานของบุคลากรตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานศึกษา ให้กำหนดวัน เวลา ทำงานของบุคลากรตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานศึกษา ให้กำหนดวัน เวลา ทำงานของบุคลากรตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button