ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ.เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ

16 มีนาคม 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนาม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตจำนงร่วมกันของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับคำรับรอง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคำรับรอง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จะพิจารณาจากความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้งหมดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด monitor) จำนวน 2 ตัวชี้วัด
  • ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 7 ข้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ตัวชี้วัด

ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของทุกส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการอย่างดียิ่ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละส่วนราชการ ว่าดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางขององค์การหรือไม่ ทั้งนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ การสร้างอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างคนให้เหมาะกับงาน ตลอดจนดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับ Big Rock ว่ามีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและงบประมาณอย่างไร

รมว.ศธ.เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นกลไกสำคัญที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำตัวขี้วัดในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการดำเนินงานสามารถเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกันไปสู่จุดหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ การจัดการเรียนการสอนสามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียน สังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ได้คนดี และคนเก่ง ที่มีศักยภาพควบคู่คุณธรรม

ที่มา : ศธ.360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button