ทุนการศึกษา

ด่วน ! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด #สายอาชีพต่อปริญญาตรี

ด่วน ! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ภายใน 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด

ด่วน ! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด #สายอาชีพต่อปริญญาตรี

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้ก้าวตามฝัน ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท , ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 40,000 บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท และสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

1.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

2. ป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. / อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน กรณีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา , กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาต่อไปนี้

  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , การแพทย์ครบวงจร , ดิจิทัล
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/…/true-potential-scholarship-2565/ หรือ Scan QR Code

#ทุนเรียนฟรี #ทุนปริญญาตรี #ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ #กสศ.

ด่วน ! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด #สายอาชีพต่อปริญญาตรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button