ข่าวการศึกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนเอกชน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนเอกชน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิม ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (8 พฤศจิกายน 2565) ที่ได้อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและสารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการ

โรงเรียนที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ต้องเป็นโรงเรียนในระบบที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  • เป็นโรงเรียนการกุศล หรือเป็นโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไปที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
  • ไม่เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558

นักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนข้างต้น
  • เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนและเรียนอยู่จริงโดยถูกต้องตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตราสารจัดตั้ง
  • เป็นนักเรียนในโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไปที่มีปัญหาทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหารกลางวัน
  • ไม่เป็นนักเรียนพิการที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558

อัตราเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กำหนดตามขนาดของโรงเรียน ตามจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ขอเบิก ดังต่อไปนี้

  • โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 40 คน ให้ได้รับอัตราอุดหนุน 36 บาท ต่อนักเรียน 1 คนต่อวัน
  • โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 100 คน ให้ได้รับอัตราอุดหนุน 27 บาท ต่อนักเรียน 1 คนต่อวัน
  • โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ให้ได้รับอัตราอุดหนุน 24 บาท ต่อนักเรียน 1 คนต่อวัน
  • โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ให้ได้รับอัตราอุดหนุน 22 บาทต่อนักเรียน 1 คน ต่อวัน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button